De zinloosheid van centraliseren in professionele organisaties

Read full article  | No Comments

centralisatie leidt niet tot meer efficiency

Centralisatie is in de mode. Ook bij professionele organisaties. In het onderwijs worden de scholengemeenschappen steeds groter. De politie wordt omgevormd tot de Nationale Politie. In het gevangeniswezen is er het streven naar een aantal grote penitentiaire inrichtingen, wat leidt tot het sluiten van een groot aantal gevangenissen. In de zorg groeien de ziekenhuizen en de thuiszorgorganisaties qua omvang.

De drijfveer achter deze reorganisaties is het vergroten van de efficiency met het doel de kosten te reduceren. De overeenkomst tussen de in de vorige alinea genoemde organisaties is, dat de reorganisaties niet leiden tot een betere efficiency, laat staan vermindering van de kosten. Blijkbaar worden er bij centralisatie rekenmodellen gehanteerd, die niet met de werkelijkheid overeenkomen.

In professionele organisaties is het zo, dat op het uitvoerend niveau maar beperkt efficiencywinst kan behalen. In een productie-omgeving kun je productieprocessen anders inrichten, om zo door een effectievere werkverdeling tot meer efficiency te komen. Dit leidt er, bi voorbeeld, toe dat bepaalde repeterende taken door robots kunnen worden uitgevoerd. Een professional werkt in een omgeving waar al naar gelang de situatie, steeds een andere reactie moet worden gegeven. De professional moet anticiperen op veranderende omstandigheden. Dit gegeven leidt ertoe, dat er op uitvoerend niveau een professional een beperkt aantal “subjecten” kan bedienen. Een leraar zal een klas van vijftig leerlingen niet aankunnen, een team van inrichtingswerkers in een penitentiaire inrichting zal in een grote gevangenis niet meer gedetineerden kunnen begeleiden. Een wijkagent zal geen grotere wijk aankunnen en een wijkverpleegkundige in dienst bij een grotere organisatie, behandelt niet meer patiënten.

Als op uitvoerend niveau geen efficiencyslag kan worden gemaakt, dan kan die efficiency alleen behaald worden op ondersteuning en management. En dit is interessant. Kleine organisaties van professionals hebben namelijk weinig ondersteuning en management nodig. Ondersteuning en aansturing worden in kleine organisaties geregeld door professionals zelf, die daarbij ook nog deel blijven nemen aan het operationeel proces. Denk aan de directeur van een kleine basisschool die ook nog gewoon les geeft, of de wijkverpleegster, die het rooster maakt voor haar en haar collega’s. Grote organisatie leiden er toe, dat steeds meer professionals uit het operationele veld worden getrokken. Vaak gebeurt dit ook voor taken die alleen maar betrekking hebben op het in stand houden en doen groeien van de organisatie. Deze organisatie heeft echter precies dezelfde hoeveelheid professionals nodig om de diensten te kunnen uitvoeren, als dat zij was opgedeeld in een groot aantal kleinere eenheden die de zaken op kleine schaal zouden regelen.

Hier kan tegen in gebracht worden, dat we nu eenmaal in een hele ingewikkelde maatschappij leven, en dat grote organisatie nodig zijn om professionals hun werk te kunnen laten doen. Hier durf ik weer tegen in te brengen, dat de ingewikkeldheid van de maatschappij is veroorzaakt door het steeds groter maken van de werkverbanden en dat terug naar de professionele uitvoering-basis juist een oplossing is voor de ingewikkeldheid.

Mijn mening is dat decentralisatie en deregulering leidt tot een betere maatschappij. Professionals zouden het voortouw moeten nemen. Zij zijn niet afhankelijk van ondersteuning en management. Die twee laatsen bestaan slechts bij de gratie van hun werk!

Deze site draait op een Raspberry PI

Read full article  | No Comments

raspberry pi

De raspberry Pi 2 B+ waarop deze site draait

Gisterenavond is de site van XLoof overgezet op een Raspberry Pi.
Deze computer ter grootte van een lucifersdoosje draait niet alleen de website, maar fungeert ook als printerserver voor het interne netwerk van XLoof.

Thunderbird op meerdere computers (Linux)

Read full article  | 1 Comment

Ik werk op verschillende computers met dezelfde informatie. Hiervoor gebruik ik Google Drive in combinatie met Insync. Dit werkt heel goed voor bestanden in de home-directory, maar hoe zorg je er nu voor dat de mailclient Thunderbird op alle machines identiek is? Om Thunderbird op meerdere machines goed te laten werken, zijn er twee zaken die gesynchroniseerd moeten worden:

  • De instellingen en adresboeken
  • De lokale mappen

Instellingen De instellingen en ook de adresboeken zijn opgeslagen in de map .thunderbird in de home-directory. Om deze op alle computers gelijk te houden heb ik de inhoud van .thunderbird gekopieerd naar de directory thunderbird.settings op de Google Drive map en vervolgens .thunderbird veranderd naar een symbolic link naar de directory op de Google Drive.  Ik deed dat op één van mijn computers als volgt:

mkdir ~/Google\ Drive/thunderbird.settings
cp -r ~/.thunderbird/* ~/Google\ Drive/thunderbird.settings/
rm -r ~/.thunderbird
ln -s ~/Google\ Drive/thunderbird.settings ~./thunderbird

Op de andere computers hoeft natuurlijk alleen maar de ~/.thunderbird directory te worden weggegooid en de symbolic link te worden aangemaakt.

Dit werkt natuurlijk ook als je met Dropbox of een andere virtuele map in de cloud werkt. Dan moet je natuurlijk wel de naam van de map aanpassen in de commando’s.

De plaats van de lokale mappen is simpeler te configureren. Ik heb daarvoor de directory thunderbird.lokaal aangemaakt onder de directory ~/Google Drive. Dit is eenvoudig in te stellen onder de menukeuze Bewerken|Accounts in Thunderbird. Hieronder is aangegeven hoe dat kan worden ingesteld.
Accountinstellingen_001

Als je op deze manier te werk gaat, kun je Thunderbird dus gebruiken op meerdere computers.

Succes!

 

Samenvoegen PDF- bestanden onder Linux

Read full article  | No Comments

Laatst moest ik een studieboek downloaden dat werd aangeboden in vier stukken: de inhoudsopgave en deel A, B, en C.
Ik wilde het boek graag als één pdf hebben. Gelukkig is daarvoor onder linux een handig tooltje aanwezig: pdfunite.
syntax:
pdfunite inhoud.pdf deel-a.pdf deel-b.pdf deel-c.pdf studieboek.pdf
et voilá…. geregeld! Ik had één pdf met de samengevoegde delen: studieboek.pdf

XLoof host Almeerse Dartsvereniging Trefpunt

Read full article  | No Comments

De nieuw op te richten Almeerse dartsvereniging Trefpunt vertrouwt haar informatievoorziening toe aan XLoof. De vereniging gaat gebruik maken van een Virtueel kantoor onder Alfresco. Ook de website http://www.advtrefpunt.nl en de e-mail voorziening worden bij XLoof ondergebracht.

XLoof wenst de vereniging veel succes toe voor de oprichting en de tijd er na. Aan XLoof zal het niet liggen!

Logo van de Almeerse Dartsvereniging Trefpunt

Logo van de Almeerse Dartsvereniging Trefpunt

Gendarmerie over op Ubuntu

Read full article  | No Comments

De Nederlandse Politie geeft teveel geld uit aan haar automatisering. Tot die conclusie komt Benno de Winter in zijn column in het blad Linux Magazine van maart 2013.

de steller schrijft dat de Politie een voorbeeld aan de Gendarmerie in Frankrijk kan nemen. Die bereikt met Open Source enorme besparingen.

Hier moet je dan nog bij meetellen, dat Open Source ook veiliger is en niet onder de Patriots Act valt.

De vraag is wanneer de CIO van de Nationale Politie eens echt gaat inzetten op Open Source.

gendarmerie

XLoof host budgetcoachflevoland.nl

Read full article  | No Comments

logo

XLoof host per 10 december 2013 de website van Budgetcoach Flevoland. Dit is een logisch gevolg op het feit dat Budgetcoach Flevoland ook al gebruik maakt van de budgetsoftware die XLoof heeft ontwikkeld. De samenwerking zet zich door.

Ook het logo van Budgetcoach Flevoland is overigens ontworpen door XLoof. XLoof is dus in staat u met een complete huisstijl van dienst te zijn.

Almeerse reddingsbrigade gaat over op Alfresco

Read full article  | No Comments

XLoof heeft de Almeerse Reddingsbrigade geholpen bij het opzetten van Alfresco.

Dit succesvolle project helpt de Almeerse Reddingsbrigade de communicatie binnen de vereniging op een hoger plan te brengen.

Met de volgende link kunt u een artikel hierover op de site van de reddingsbrigade lezen:
http://www.almeersereddingsbrigade.nl/Alfresco-start

Teloefening voor jeugdige darters

Read full article  | 1 Comment

XLoof heeft een toepassing geschreven, die jonge (maar ook oudere) darters helpt hun rekenvaardigheid te verbeteren.

Het setup bestand voor Micorsoft-Windows kan hier worden gedownload.: teloefening-DBA (setup.exe)

Voor Linux kunnen de bestanden teloefening.py en scores.dat worden gedownload en bij elkaar in één directory worden gezet. Het programma kan dan vanaf de prompt van een terminal-sessie worden opgestart met “python teloefening.py”

Installeren van Java 7 op Ubuntu Server 12.04 LTS

Read full article  | No Comments

Patrick Baily van http://www.whiteboardcoder.com/ heeft een goede beschrijving gemaakt van de manier waarop je Oracle Java 7 op Ubuntu kunt installeren. Normalerwijze voldoet de OpenJDK van Ubuntu zelf, maar er zij pakketten die zeuren om Sun (dus Oracle) Java. Hieronder de stappen die je volgens Patrick zou kunnen doen om Java 7 te installeren:

  • >$ sudo apt-get purge openjdk*
  • >$ sudo apt-get install python-software-properties
  • >$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
  • >$ sudo apt-get update
  • >$ sudo apt-get install oracle-java7-installer
  • >$ java -version